Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach, instytucjach oraz wszelkich miejscach gdzie wymagana jest odpowiednia jakość oświetlenia.

Pomiary wykonujemy luksomierzami posiadającymi aktualne świadectwa kalibracji, a każdy pomiar dokumentowany jest odpowiednim raportem.

Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz jedynie do czynników uciążliwych, wobec czego nie stosuje się doń przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Normą dla oświetlenia elektrycznego jest PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne na terenie zakładu pracy zgodne z Polskimi Normami. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno:

Raport z pomiarów badań natężenia oświetlenia jest jedynym potwierdzeniem zgodności oświetlenia z Polskimi Normami.