Warunki zwrotu opakowań

REGULAMIN obrotu opakowaniami w firmie DORIAN Sp.j.

1. Opakowania wielokrotnego użytku, jak: bębny kablowe, szpule, palety, przekładki piankowe, stojaki, kosze itp. są opakowaniami sprzedawanymi Kupującemu w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na opakowaniu według obowiązującego w dniu fakturowania cennika opakowań Dorian Sp.j.

2. Sprzedaż opakowania dokumentowana jest faktura VAT (stawka podatku VAT zgodna jest z obowiązującymi przepisami).

3. Na fakturze Dorian Sp.j. podany jest wymagany termin zwrotu opakowania. W przypadku, gdyby taki termin nie został określony to zwrot opakowania może nastąpić w ciągu 60 dni od daty jego sprzedaży.

4. W podanym na fakturze wymaganym terminie zwrotu opakowania, o którym mowa w pkt. 3. Kupujący ma prawo odsprzedać, a Sprzedający ma obowiązek odkupić opakowanie po cenie jego pierwotnej sprzedaży. Odkupienie nie dotyczy przypadku opakowania uszkodzonego lub nadmiernie zużytego (złamania, zbutwienia itp.)

5. W przypadku niedotrzymania określonego terminu zwrotu Dorian Sp.j. zastrzega sobie  prawo odmowy jego przyjęcia i odkupienia.

6. Odkupienie opakowania przez Sprzedającego nastąpi na podstawie dokumentu korygującego (korekta sprzedaży).

7. Bębny kablowe rozliczane są na podstawie prowadzonej przez Sprzedającego ewidencji wg numerów bębnów, które są ich podstawowym identyfikatorem.

8. Kupujący odsprzedając bęben jest zobowiązany do podania jego numeru.

9. Sprzedający będzie odkupywać tylko opakowania przez siebie wcześniej sprzedane.

10. Zwrot opakowań następuje na koszt ich Nabywcy.