0
Twój koszyk
0,00 zł

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Regulamin określa zasady korzystania z platformy B2B (ang. business-to-business) przeznaczonej do obsługi transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. Regulamin kierowany jest do przedsiębiorców korzystających z platformy b2b. 

Sprzedający- DORIAN DKL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie Reginowie, ul. Warszawska 10B 05-119 Legionowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000979040, NIP 5361785976, REGON 140357771, kapitał zakładowy w wysokości 10.740.000,00 zł.

Oddziały Sprzedającego- oddziały z których Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów. Aktualna lista oddziałów Sprzedającego dostępna jest w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

Platforma b2b- platforma służąca do elektronicznej wymiany informacji handlowych pomiędzy Klientem i Sprzedającym. Umożliwia prowadzenie negocjacji handlowych oraz składanie zamówień przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, działająca pod adresem elektronicznym www.dorian.com.pl. Platforma b2b przeznaczona jest do dokonywania zakupów przez Klientów jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Klient zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedającego szkody, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

Klient –  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu na cele bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą. Klientem może być tylko przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.

Użytkownik – osoba upoważniona do korzystania z platformy b2b w imieniu Klienta, posiadająca indywidualny login oraz hasło. 

Opiekun - pracownik Sprzedającego przypisany do Klienta po założeniu konta i zalogowaniu się.

Konto Główne - zbiór indywidualnych danych Klienta wraz z informacjami o jego działaniach na platformie b2b. Umożliwia nadawanie uprawnień Użytkownikom w celu korzystania przez nich z Subkonta. Konto Główne prowadzone jest pod unikalną nazwą- loginem i zabezpieczone hasłem. 

Subkonto – zbiór indywidualnych danych Użytkownika wraz z informacjami o jego działaniach na platformie b2b. Umożliwia korzystanie z uprawnień nadanych przez Klienta. Subkonto prowadzone jest pod unikalną nazwą -loginem i zabezpieczone hasłem.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta/Użytkownika składane przez platformę b2b za pomocą opcji „kupuję i płacę”. Dotyczy każdorazowo towarów zawartych w koszyku. Wiąże się ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku.  

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy u Sprzedającego. 

 

II. Warunki techniczne korzystania z platformy B2B

1. Do korzystania z Platformy b2b niezbędne jest posiadanie komputera, laptopa lub innego sprzętu multimedialnego z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa w wersjach aktualnych, z wyjątkiem Internet Explorera, który nie jest obsługiwany, dla bezpiecznej pracy zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek MS Edge, Safari, Mozilla Firefox oraz Google Chrome. 

2. Do korzystania z pełnej funkcjonalności systemu niezbędne jest włączenie akceptacji „cookies” w przeglądarce internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

3.  Korzystający z platformy b2b dokonują konfiguracji sprzętu, przeglądarki internetowej oraz konfiguracji dostępu do sieci Internetowej we własnym zakresie.

4. Korzystający z platformy b2b zobowiązani są należycie zabezpieczyć komputery przed oprogramowaniem umożliwiającym przejęcie kodów dostępu przez osoby trzecie.

 

III. Przeznaczenie 

1. Platforma b2b umożliwia:

a) wyszukiwanie towarów Sprzedającego dostępnych na platformie,

b) wgląd w stany magazynowe Sprzedającego, 

c) sprawdzanie warunków handlowych,

d) tworzenie własnych ofert handlowych,

e) składanie zamówień drogą elektroniczną,

f) śledzenie historii zamówień, 

g) śledzenie statusu złożonego zamówienia, 

h) przegląd warunków finansowych i historii płatności,

i) otrzymywanie powiadomień o promocjach, nowościach, towarach. Funkcja dostępna jest po udzieleniu przez Klienta zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych oraz handlowych. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w trakcie rejestracji Konta. Z funkcji można zrezygnować w każdym czasie poprzez zaznaczenie opcji rezygnacji na koncie Klienta/Użytkownika lub poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.   

 

IV. Rejestracja

1. Aby rozpocząć proces rejestracji w formularzu zgłoszeniowym należy podać niezbędne dane, takie jak:

a) Imię i nazwisko Klienta,

b) Nazwa Klienta,

c) NIP Klienta,

d) Adres siedziby Klienta, 

e) Telefon kontaktowy,

f) Adres e-mail, który będzie stanowił login przy logowaniu się na platformę b2b,

2. Klientem platformy b2b może zostać osoba, która:

a) złożyła wniosek o udzielenie dostępu,

b) zaakceptowała regulamin platformy b2b,

c) zaakceptowała OWS Sprzedającego,

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu utworzenia Konta Głównego oraz Subkonta. 

e) spełniła pozostałe wymagania Sprzedającego, o których mowa w niniejszym regulaminie. 

3. Wniosek o udzielenie dostępu do platformy b2b składa się przy użyciu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego www.dorian.com.pl 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania Konta Głównego bez podania przyczyny.

5. Klient może korzystać z platformy b2b poprzez tworzenie Subkont dla Użytkowników. Klient dodaje i znosi Użytkowników, a także nadaje i odbiera im uprawnienia na platformie.

6. Klient podaje dane Użytkownika, który dysponuje własnym Subkontem wraz z loginem i hasłem dostępu. 

7. Sprzedający nie posiada dostępu do haseł. W przypadku utraty hasła należy skorzystać z funkcji „Zapomniałeś(aś) hasła?”. Utracone hasło zostanie zastąpione nowym, które zostanie przesłane na podany przez Klienta/Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem platformy b2b wykonywać te operacje, do których Klient nadał mu uprawnienia. Uprawnienia mogą dotyczyć limitu koszyka, limitu zakupów dziennych, konieczności autoryzacji zamówień, możliwości tworzenia własnych ofert, wglądu do ofert. 

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkowników oraz innych osób, którym udostępni login i hasło.

9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest korzystać z loginu i hasła wyłącznie osobiście. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim.

10. Wszystkie operacje dokonane z użyciem aktywnego loginu i hasła uważane są za skutecznie dokonane w imieniu Klienta.

11. Klient ma możliwość zgłoszenia zmiany danych. Zmiany można dokonać bezpośrednio u Opiekuna handlowego. Powyższe zmiany każdorazowo weryfikowane są przez Sprzedającego. 

12. W momencie zmiany danych Klienta, w celu usprawnienia weryfikacji zgodności dokonanych zmian, Klient może dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające wprowadzone zmiany takie jak wydruk, odpis z KRS albo zaświadczenie z CEIDG, zaświadczenie o nadanym numerze Regon, zaświadczenie o NIP. Brak załączenia ww. dokumentów potwierdzających dokonane zmiany może przyczynić się do wydłużenia weryfikacji i tym samym może czasowo wstrzymać realizację zamówień oraz zawiesić dostęp do Konta Głównego oraz Subkonta (do czasu przeprowadzenia weryfikacji zmienianych danych u Sprzedającego).

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Głównego Klienta, który nie przestrzega regulaminu platformy b2b lub OWS Sprzedającego.

14. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 13, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o groźbie zablokowania Konta Głównego i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Konto Główne zostanie zablokowane.

15. Blokada Konta Głównego równoznaczna jest z blokadą wszystkich utworzonych przez Klienta Subkont. 

16. Klient może odzyskać dostęp do Konta Głównego, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków regulaminu i OWS i zwróci się do Sprzedającego z wnioskiem o przywrócenie dostępu do platformy b2b. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Sprzedającego, niezależnie od spełnienia przez Klienta w/w warunków.

 

V. Dezaktywacja konta

1. Klient uprawniony jest do dezaktywacji Konta Głównego oraz Subkont. Dezaktywacja Konta Głównego powoduje utratę prawa do korzystania z platformy b2b. Dezaktywacja Konta Głównego powoduje automatyczną dezaktywację Subkont. 

2. Dezaktywacja Konta Głównego lub Subkonta może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną, zawierającej takie żądanie, przy czym wiadomość taka musi być przesłana z adresu poczty elektronicznej, wskazanej w formularzu rejestracji, jako właściwego dla Klienta, na adres mailowy: b2b@dorian.com.pl, bądź bezpośrednio na adres mailowy swojego Opiekuna handlowego.

3. Klient ma możliwość dezaktywowania Subkonta bezpośrednio z poziomu Konta Głównego. 
4. Dezaktywacja Konta Głównego oraz Subkonta, a tym samym utrata prawa do korzystania z platformy b2b, następuje automatycznie w przypadku usunięcia, na wniosek Klienta, jakichkolwiek danych osobowych podanych w formularzu rejestracji, niezbędnych do prawidłowego korzystania z platformy b2b. 

5. Konto Główne oraz Subkonta zostają automatycznie dezaktywowane także w przypadku cofnięcia akceptacji regulaminu platformy b2b lub OWS.

6. Klient ma obowiązek do poinformowania Sprzedającego na piśmie o zmianie Użytkownika lub o ograniczeniu jego upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Klienta. Zmiana Użytkownika jest skuteczna względem Sprzedającego po potwierdzeniu przez Sprzedającego wprowadzenia zmian.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi możliwości korzystania z platformy b2b w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

VI. Zamówienia

1. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami

regulaminu, OWS, polityki prywatności oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego.  

2. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego, na platformie b2b w tym opisy, charakterystyka, prezentacje towarów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowią zaś zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3.Złożenie zamówienia przez Klienta lub Użytkownika następuje poprzez dodanie towarów do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia oraz kliknięcie pola „KUPUJĘ i PŁACĘ”. Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. 

4. Klient i Użytkownicy mogą składać zamówienia na towary, o ile Użytkownik ma do tego nadane uprawnienia na swoim Koncie. 

5. Zamówienia na towary składane są przez Klienta albo w jego imieniu i realizowane przez Sprzedającego w terminie ustalonym przez Strony, w terminie wskazanym na platformie b2b, w terminie wskazanym w potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia, bądź na warunkach zawartych w OWS.

6. Terminy realizacji zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedającego liczone są w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy u Sprzedającego. 

7. Terminy realizacji zamówień mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może być spowodowana w szczególności zmianą stanów magazynowych Sprzedającego, opóźnieniami w dostawach towarów przez Producentów lub firmy kurierskie oraz przez inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.   

8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta złożonego w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy. 

9. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na koncie Klienta lub Użytkownika, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia. 

10. W przypadku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Klienta lub Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Status zamówienia dostępny będzie również na platformie b2b po zalogowaniu się na konto Klienta lub Użytkownika. 

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt.3 powyżej.

12. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym dotyczącej tego zamówienia. 

13. Sprzedający wyłącza stosowanie przepisów art. 66(1)1-3 i art. 68(2) kodeksu cywilnego. Sprzedający ma 7 dni roboczych na potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania zamówienia.

14. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bieżące informacje na temat dostępności towarów i zrealizować zamówienie Klienta. Sprzedający nie gwarantuje jednak dostępności towarów umieszczonych na jego stronie internetowej, platformie b2b, katalogach, materiałach reklamowych Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie potwierdzi w terminie, o którym mowa w pkt. 13 powyżej przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym nie zostaje zawarta. 

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy zawartej z Klientem nie rodzi po stronie Sprzedającego żadnych obowiązków ani kosztów.

 

VII. Statusy zamówień

1. Platforma b2b umożliwia śledzenie zmian statusu zamówień (o ile Użytkownik posiada włączone uprawnienia). W zakładce historia zamówień występują następujące statusy:

a) ZAPISANO W B2B – zamówienie zostało zapisane na Koncie Głównym lub Subkoncie w b2b, ale nie zostało wysłane do Sprzedającego.

b) WYSŁANO DO OPIEKUNA - zamówienie zostało wysłane do Sprzedającego, czeka na przyjęcie w systemie ERP,

c) NIEPOTWIERDZONE PRZEZ OPIEKUNA – zamówienie dotarło do Sprzedającego i jest w trakcie weryfikacji przez Opiekuna,

d) POTWIERDZONE – PRZYJĘTE DO REALIZACJI – zamówienie zostało zaakceptowane przez Opiekuna i oczekuje na realizację,

e) W REALIZACJI –  zamówienie częściowo zostało zrealizowane, jest w trakcie kompletacji, po uzgodnieniu z Klientem może być przez Niego odebrane lub czekana na realizację dostawy do Klienta,

d) ZREALIOZWANE W CAŁOŚCI – zamówienie zostało zrealizowane w całości i jest skompletowane, zostało przygotowane do odbioru przez Klienta w wybranej przez Klienta lokalizacji lub zostało wysłane do Klienta,

e) ZAMKNIĘTE PRZEZ OPIEKUNA – Opiekun zamknął zamówienie z woli z Klienta/Użytkownika np. w przypadku kiedy Klient zrezygnował z części zamówienia,

f) KORYGOWANE POTWIERDZONE - po uzgodnieniu z Klientem zamówienie POTWIERDZONE zostało skorygowane przez Opiekuna w systemie ERP i ma nadany nowy nr,

g) KORYGOWANE W REALIZACJI - po uzgodnieniu z Klientem zamówienie W REALIZACJI zostało skorygowane przez Opiekuna w systemie ERP i ma nadany nowy nr,

h) ANULOWANE POTWIERDZONE - zamówienie POTWIERDZONE – PRZYJETE DO REALIZACJI zostało anulowane z woli Klienta lub uprawnionego Użytkownika, zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn braku towaru na stanie magazynowym, zamówienie nie może być zrealizowane z innej przyczyny widocznej dla Klienta oraz uprawnionego Użytkownika, a w szczególności w przypadku, gdy nie przeszło pozytywnej autoryzacji u Sprzedającego ze względu na przeterminowane płatności lub/i przekroczenie limitu kredytowego,

i) USUNIĘTE NIEPOTWIERDZONE – zamówienie NIEPOTWIERDZONE PRZEZ OPIEKUNA zostało usunięte przez Opiekuna po uzgodnieniu z Klientem np. z powodu błędów w zamówieniu,

 

VI. Ceny, forma płatności

1. Ceny podane na platformie b2b przy towarach są cenami sprzedaży netto za jedną jednostkę miary wyrażoną w złotych polskich (PLN). Do ceny sprzedaży netto należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki. 

2. Ceny podane na platformie b2b przy towarach nie uwzględniają kosztów transportu, nie zawierają innych ewentualnych kosztów związanych z dostawą, między innymi kosztów opakowań, KGO, przeładunku, przepakowania, ubezpieczeń, opłat, podatków. Koszty te obciążają Klienta i zostaną doliczone do faktury sprzedaży.   

3. Forma płatności za zamówiony towar wynika z indywidualnych warunków handlowych ustalonych z Klientem.

4. Klient może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji przed dokonaniem płatności przez Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  Jeżeli Klient nie dokona wpłaty we wskazanym terminie Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienia. Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem zamówionego towaru do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za zamówienie.

5. Jeżeli Klient spełni wymagania Sprzedającego, Sprzedający może udzielić Klientowi kredytu kupieckiego. Decyzja o przyznaniu Klientowi kredytu kupieckiego należy wyłącznie do Sprzedającego i w każdym czasie może zostać przez Sprzedającego zmieniona. 

6. Jeżeli Klient korzysta z odroczonego terminu płatności  – informacja o kwocie limitu kredytowego, a także ewentualnych jej ograniczeniach, bądź przeszkodach w realizacji zamówień może być widoczna w Koncie Głównym Klienta po włączeniu funkcji w panelu Klienta. 

7. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania wydania towaru, realizacji zamówień, przyjmowania nowych zamówień, do momentu zapłaty przez Klienta całości kwot wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur VAT. 

8. W przypadku pojawienia się okoliczności wskazujących, że Klient nie będzie mógł wywiązać się ze spłaty swoich zobowiązań względem Sprzedającego, Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty lub udzielenia przez Klienta stosownego zabezpieczenia zapłaty.    

9. Do czasu zapłaty przez Klienta całości wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, towar stanowi własność Sprzedającego. 

10. O zastrzeżeniu prawa własności Klient zobowiązany jest poinformować ewentualnych dalszych nabywców.

 

VII. Promocje, Wyprzedaże 

1. Sprzedający przeprowadza akcje promocyjne lub wyprzedażowe z ograniczoną liczbą towarów biorących w nich udział. Realizacja zamówień na te towary następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz po spełnieniu warunków Regulaminu Akcji promocyjnej, do czasu wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.

2. Sprzedający ma prawo do skrócenia okresu trwania promocji lub wyprzedaży oraz prawo do zmiany warunków przeprowadzanych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.   

 

VIII. Dostawy, odbiór towarów 

1. Dostawa towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dostawa towarów jest odpłatna. Koszty dostawy w tym pakowanie, załadunek, opłaty transportowe ustalane są indywidualne przed potwierdzeniem zamówienia przez Opiekuna. 

3. Sprzedający dokonuje dostawy towarów na adres siedziby Klienta podany w Koncie Głównym, chyba że w zamówieniu wyraźnie wskazano inne warunki realizacji dostawy i zostały one zaakceptowane przez Opiekuna handlowego.

4. Sprzedający zachowuje prawo do realizacji dostaw dzielonych.

5. W przypadku złożenia przez Klienta kilku zamówień, Sprzedający może połączyć zakupy i dostarczyć kilka zamówień jedną przesyłką. 

5. Sprzedający umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru w wybranym przez Klienta Oddziale Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Klienta. 

6. Zamówiony towar może zostać dostarczony do Klienta transportem własnym Sprzedającego lub  przesyłką kurierską. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Klient.

7. Z chwilą wydania towarów przez Sprzedającego firmie kurierskiej na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem w tym niebezpieczeństwem przypadkowej utraty oraz uszkodzenia towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia, ubytki towarów powstałe od przejęcia towarów przez firmę kurierską. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firmy kurierskiej w tym za opóźnienie w dostarczeniu towaru. 

8. Klient zobowiązany jest zbadać doręczony towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

9. Jeżeli dostarczenie towaru nastąpiło za pośrednictwem firmy kurierskiej i Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, Klient zobowiązuje się dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

10. Jeżeli dostarczenie towaru nastąpiło transportem własnym Sprzedającego i Klient stwierdzi uszkodzenia, ubytki lub braki towaru Klient i pracownik Sprzedającego dokonają odpowiedniej adnotacji na dokumencie wydania towaru.   

11. Podpisanie dokumentu potwierdzającego wydanie towaru bez uwag oznacza dokonanie odbioru bez zastrzeżeń. 

12.  W przypadku zamówienia towarów o różnej dostępności, terminem dostawy zamówienia jest najdłuższy podany termin.

13. W przypadku zamówienia towarów o różnej dostępności, Klient ma możliwość ustalenia z Opiekunem handlowym dostarczenia lub odbioru osobistego towarów częściami.  

14. W przypadku, gdy Klient nie odbiera towaru osobiście, zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu listę osób upoważnionych do odbioru towaru przed wydaniem towaru przez Sprzedającego. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o każdej zmianie osób upoważnionych do odbioru towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji upoważnienia przez Klienta. 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz Użytkowników jest DORIAN DKL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie Reginowie, ul. Warszawska 10B 05-119 Legionowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000979040, NIP 5361785976, REGON 140357771, kapitał zakładowy w wysokości 10.740.000,00 zł, (dalej: „Administrator”)

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: rodo@dorian.com.pl

3. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Klientowi z elektronicznego kanału sprzedaży (m.in. przyjmowanie i realizacji zamówień, wykonywanie rozliczeń, obsługa reklamacji, udział w akcjach promocyjnych). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b, c i f.  

4. Administrator przetwarza następujące dane Klientów/Użytkowników: 

a) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zarządzania Kontem Głównym,

b) Telefon stacjonarny i komórkowy,

c) Adres e-mail, który będzie stanowił login przy logowaniu się na platformę b2b,

d) NIP Klienta,

e) Nazwę Klienta i formę prawną,

f) Adres siedziby Klienta,

g) Imię i nazwisko osoby składającej formularz oraz pełniona funkcja,

h) Adres dostawy jeśli jest inny niż adres siedziby Klienta, 

i) Numer rachunku bankowego, 

j) Historię transakcji, w tym oferty,

k) numer IP z którego było wysyłane zamówienie wraz z rodzajem urządzenia, które były użyte do jego realizacji. 

5. W przypadku danych osób do kontaktu wskazanych przez Klienta 

a) Imię i nazwisko,

b) Zajmowane stanowisko,

c) Nazwa firmy,

d) Telefon kontaktowy,

e) Adres e-mail,

f) Posiadane uprawnienia nadane przez Klienta,

6. Przekazując dane osób do kontaktu ze strony Klienta w tym Użytkowników, Klient oświadcza, że poinformował osoby, których dane przekazuje oraz, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych - pozyskał i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Przekazane dane są przetwarzane do dnia zamknięcia Konta/Subkonta lub do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przepisami prawa przez okresy wskazane przepisami prawa. 

8. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. 

10. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności dostawcom usług prawnych, firmom ubezpieczeniowym oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom towarów sprzedawanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorstwie, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla Administratora. Odbiorcom danych mogą być również organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie prawa. 

11. Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towarów wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.  

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia umieszczenia na platformie b2b. Klient będzie uprawniony do korzystania z platformy b2b po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

2. Kontakt ze Sprzedającym w sprawach związanych z platformą b2b jest możliwy pod adresem e-mail: b2b@dorian.com.pl lub pod numerem telefonu: 609 231 955.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cennika towarów, wycofania towarów z oferty, dodania nowych towarów do oferty oraz czasowego zablokowania towarów do sprzedaży będących w ofercie bez podania przyczyny.

3. Dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

4. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność platformy b2b spowodowaną awariami technicznymi.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dokumentacji technicznej dostępnej na platformie. 

8. Opisy oferowanych towarów oraz parametry towarów są orientacyjne i nie stanowią podstawy do żądania odszkodowania. Sprzedający posługuje się opisami oraz parametrami udostępnionymi przez Producentów towarów. 

9. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego używania i zastosowania towarów.  

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy b2b, w tym wszelkie uwagi dotyczące naruszeń Regulaminu, należy zgłaszać na adres email: b2b@dorian.com.pl , wskazując dokładny powód reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 21 dni roboczych. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację jest ostateczna. 

8. Regulamin jest dostępny w Oddziałach Sprzedającego oraz na stronie internetowej Sprzedającego www.dorian.com.pl. 

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo korygowania oczywistych omyłek pisarskich również po złożeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji jeśli omyłki pojawią się w zamówieniu lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Zabronione jest pobieranie lub kopiowanie danych dostępnych na platformie b2b Sprzedającego w celu tworzenia własnych zbiorów danych pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta