0
Twój koszyk
0,00 zł

polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów oraz użytkowników strony internetowej www.dorian.com.pl we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Dorian DKL Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie Reginowie ul. Warszawska 10B 05-119 Legionowo. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej e-mail: rodo@dorian.com.pl

Dorian DKL Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

1.Podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy np. umowy sprzedaży lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń. 

2.Rozpatrywania skarg i reklamacji.

3.Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym postępowania egzekucyjnego.

4.Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa. W zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa przez okresy wskazane przepisami prawa.

5.Obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Jest to działanie na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania.

6.Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

7.Dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, po wyrażeniu zgody, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, współpracownicy administratora oraz podmioty, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów z administratorem. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przekazywać w szczególności dostawcom usług prawnych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, jak również firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom towarów sprzedawanych przez administratora, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorstwie, podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Odbiorcom Państwa danych mogą być również organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie prawa. Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Prawa osób których dane dotyczą:

1.Prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych.

2.Prawo do żądania kopii danych osobowych.

3.Prawo do bycia zapomnianym. Z prawa tego można skorzystać w przypadku gdy:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e)dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania- osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw-do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5.Prawo do sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony z którą zawarł umowę, tj. od Klienta lub Kontrahenta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta